Contact Us

CONTACT US

Guangzhou XuLiang Decoration Engineering Co,Ltd

  • Jerrychan@amgsgz.com
  • (+86)13570419367
  • 13570419367
  • 13570419367
  • Office Add: Room705,BuildingC4,Luogang Minjie Plaza,Shuixi Road,Huangpu District,Guangzhou,China.
  • Factory Add: warehouse 2,No.53 Xiaoqianbei Street,Xinwei Industrial Area,Xintang Town,Zengcheng District,Guangzhou,China.
Chat Online 编辑模式下无法使用
Chat Online inputting...